Chinese

Leadership

Our Leadership

2015-3-9 10:07:45

   Xiong Jiuling
   Chairwoman

 

          

      Lin Bin                           Liu Yang                   Zhang Gang

   Vice Chairwoman              Vice Chairman             Vice Chairman

    

    Li Luxia                          Yu Haibo                  Wang Chaoying

  Vice Chairwoman             Vice Chairman             Vice Counselor